Samhället

Vad vill Partiet Nyans?

Torsdag 25 Augusti, 2022

Partiet Nyans grundades 2019 av den tidigare centerpartisten Mikail Yüksel. De beskriver sig som “hela Sveriges parti” som är öppet för alla oavsett bakgrund, religion och etnicitet. Men vad står de egentligen för, vad vill de?

Vi har läst deras partiprogram, intervjuer i olika tidningar och följt dem på Facebook. Fram träder ett parti som vill skapa ett parallellsamhälle och som inte drar sig för någonting i sin retorik. Ett Sverige där svenskar och invandrare bor åtskilda, där religion ställs före myndighetsutövning och där barn påtvingas övertygelser från sina föräldrar. En begränsning i yttrandefrihet till förmån för heliga skrifter och fler friskolor i religionens namn. Sist men inte minst vill man frånta flickor rätten att vara fria individer med en egen personlig utveckling.

Krav på att muslimer erkänns som en nationell minoritetsgrupp

Inför valet riktar sig partiet bland annat till invånare i utsatta områden, med valfrågor som att muslimer ska få en minoritetsställning i grundlagen och att islamofobi blir en egen brottsrubricering. I sitt partiprogram skriver de:

  • Partiet Nyans vill att svenska staten ska erkänna afrofobi som ett samhällsproblem. De berörda myndigheterna skall arbeta för att lyfta afrofobi som ett specifikt arbetsområde.
  • Partiet Nyans vill att afrosvenskar skall erkännas som en nationell minoritetsgrupp i grundlagen.
  • Partiet Nyans vill att Diskrimineringsombudsmannen skall införa en ny statistikkategori ”Diskrimineringsfall med afrofobiska motiv.
  • Partiet Nyans vill att svenska staten ska erkänna islamofobi som ett samhällsproblem. De berörda myndigheterna skall arbeta för att lyfta islamofobi som ett specifikt arbetsområde.
  • Partiet Nyans vill att muslimer skall erkännas som en nationell minoritetsgrupp i grundlagen samt att islamofobi får en egen brottsrubricering.

Enligt Partiet Nyans är det inte segregationen i sig som skapar otrygghet utan att det är en självklarhet att somalier vill bo nära somalier. Problemet enligt partiet är dåligt fungerande samhällsfunktioner såsom skola och rättsväsende samt arbetslöshet och kriminalitet.

Attack mot LVU och svensk socialtjänst

I våras pågick en hetskampanj mot socialtjänsten och LVU, Lagen om vård av unga, där Partiet Nyans slöt upp. Kampanjen spred sig till utländska medier och nådde miljontals människor i framför allt Mellanöstern. Arabiska mediekanaler rapporterade och hetsade. Socialsekreterares namn hängdes ut och det uppmanades till våldshandlingar.

Barn som tillhör annan kultur eller religion skall garanteras en uppfostran i enlighet med dennes ursprungliga kultur och religion hos det placerade familjehemmet för att förebygga eventuell assimilering.

Sverige var det första landet i världen som förbjöd fysisk bestraffning av barn, 1979, men i de flesta länder är aga fortfarande tillåtet. I Sverige har vi Socialtjänsten som ska bistå och hjälpa familjer som inte klarar av sitt föräldraskap. Om missförhållandena är stora finns LVU som kan frånta föräldrarna vårdnaden. Detta sker för barnets bästa och efter en noggrann utredning och prövning i rätten. Det är inte ett felfritt system. Men det är generellt, används utan hänseende till familjens bakgrund, etnicitet eller religiös tillhörighet.

Det påstådda LVU-missbruket är en ytterst prioriterad fråga för Partiet Nyans på kommunal nivå likväl som riksnivå. Förutom en rad olika åtgärder, exempelvis att man vill upprätta en oberoende granskning av varje fall där det finns ett önskemål från föräldrarna, samt utreda möjligheten att erbjuda familjer som upplevt sig orättvist behandlade kostnadsfri juridiskt stöd på kommun och riksnivå, så vill man att:

  • Barn som tillhör annan kultur eller religion skall garanteras en uppfostran i enlighet med dennes ursprungliga kultur och religion hos det placerade familjehemmet för att förebygga eventuell assimilering.

Skärmavbild 2022-08-19 kl. 17.43.36.jpg

Skärmdumpar från Facebook

Fler religiösa friskolor och att slöjförbud strider mot svensk grundlag

Partiet Nyans vill att det ska bli lättare att starta skola som fristående aktör. Enligt Partiet Nyans är det fler friskolor som behövs, inte färre. De vill öppna samtliga misslyckade skolor i förorterna för privata utförare som visat att de kan leverera resultat.

Här menar Partiet Nyans att slöjförbud strider mot svensk grundlag, Europakonventionen samt Barnkonventionen

1 januari 2000 skiljdes Svenska kyrkan formellt från staten. Skolan i Sverige är sekulär och det rimmar dåligt med religiösa friskolor av vilket slag som helst. Men Partiet Nyans vill se fler religiösa skolor och på det sättet en uppdelning av barn efter föräldrars religion.

En fråga som diskuterats mycket är slöja och slöjförbud i skolan. Här menar Partiet Nyans att slöjförbud strider mot svensk grundlag, Europakonventionen samt Barnkonventionen (svensk lag från och med 1 januari 2020). I partiets retorik ska det vara "upp till individen om hen vill bära slöja eller inte".

Den svenska skolan ska enligt läroplanen:

aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Den ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar och främja aktning för individens frihet och integritet”.

Skärmavbild 2022-08-19 kl. 17.31.02.jpg

Skärmdump från Facebook

Partiet Nyans vill begränsa yttrandefriheten

Partiet Nyans ser inget problem med att införa kvotering inom myndigheter och privata företag om de anser att en viss grupp diskrimineras p.g.a. kön, sexuell läggning, religiös och etnisk bakgrund.

Man ser koranbränning som uttryck för muslimhat och hets mot folkgrupp och vill därför förbjuda detta. Samtidigt vill de riva Lars Vilks livsverk Nimis, som ses som en ”symbol för islamofobi”, skriver Sydsvenskan.

– Vi är för yttrandefrihet, men med begränsningar, säger partiledare Mikail Yüksel.

Om yttrandefrihet skriver de i sitt partiprogram: ”… Partiet Nyans anser inte att förnedring och hån av religioner eller deras heliga skrifter och profeter skall omfattas av yttrandefriheten. Partiet Nyans tycker snarare att det då rör sig om hatbrott. Partiet Nyans vill därför se över den berörda lagstiftningen för att förebygga splittring i samhället.”

Hur bör man se på Partiet Nyans?

Nyans kan få politiskt inflytande på kommunal nivå. De behöver endast 23 000 röster för att komma in i riksdagen via Malmö och cirka 5 000 röster för kommunfullmäktige i Malmö. De framstår som ett islamistiskt parti som vill skapa ett parallellsamhälle och många menar att det är viktigt att förstå vad sharia innebär.

Sammantaget leder partiets politik till ett samhälle där svenskar och invandrare bor åtskilda, barnen går i olika skolor med olika inriktning. Religionen intar en särställning, även när det gäller barn. Men kan verkligen barn ha en religion? Barn är egna människor som skall få utvecklas till självständiga individer och själva forma sitt liv. I detta avseende är frågan om hijab extra anmärkningsvärd. Hijab på barn är nämligen inte ett klädesplagg som vilket annat, utan ett sätt att underordna, sexualisera, segregera och kontrollera en liten flicka.

Genom att sätta hijab på ett flickebarn lägger man ansvaret för pojkars och mäns sexuella beteende mot hennes kropp på henne. Att förbjuda hijab på barn i skolan handlar om att ge flickor rätten att få vara fria individer med lika möjligheter till personlig utveckling. En självklarhet för alla som är emot sexualisering och könssegregering av flickor/barn, alla som är för jämställdhet mellan könen och som vill följa läroplanen.

Kanske kan man här ana partiledarens centerpolitiska arv? Att andra intressen än det gemensamma skall få styra?

Förslagen om fler friskolor kommer att stärka segregationen. Det är också ett direkt avsteg från vad som är själva kärnan i svensk skollagstiftning, nämligen att ge alla barn samma möjligheter. Kanske kan man här ana partiledarens centerpolitiska arv? Att andra intressen än det gemensamma skall få styra?

LVU-attacken går att koka ned till frågan om aga. Vi ställer den retoriska frågan: om man brukat bestraffa sina barn genom att slå dem, kommer detta upphöra så snart man passerat landsgränsen? Man kan konstatera att partiet själva aktivt vill förebygga assimilering, vilket talar för att projektet på alla sätt verkar för att montera ned det sekulära samhället, med alla dess friheter. Dessa friheter som tagit hundra år av kamp att få till stånd.

Här nedan är en länk till en intervju med deras partiledare Mikail Yüksel:

https://www.tv4.se/klipp/va/13749287/se-hela-intervjun-med-nyans-partiledare-har?utm_source=tv4.se&utm_medium=shared_link&utm_campaign&fbclid=IwAR1NgL2ZPkkFuw2skJyek9RWUPtmRIAgu4_3u8fngiNb878vyP1_gCfyD14

Fakta: Artiklar om partiet Nyans – länkar

Redaktionen

Vi Som Bygger Landet

Stöd Vi Som Bygger Landet!
Klicka här för att bli supporter och få en T-shirt